Legislativa

Znění zákona k dopravně psychologickému vyšetření -
§ 87a zákona č. 361/2000 Sb. (Novela 48/2016, s účinností od 20.02.2016)

 1. Dopravně psychologickému vyšetření  je povinen se podrobovat:
  1. držitel řidičského oprávnění skupin C,C+E a C1+E, kteří řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg,
  2. držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 2. Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
 3. Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:
  1. dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
  2. soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  3. správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  4. podmíněného odložení podání návrhu na ppotrestání podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.
 4. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog s akreditací udělenou ministerstvem dopravy.
 5. Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která:
  1. absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,
  2. absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotného vzdělávání prováděného vysokou školou,
  3. má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a
  4. má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.
 6. Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
 7. Náhrady na dopravně psychologické vyšetření drřitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsouu v praocněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.
 8. Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděná za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.
 9. Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.


Znění zákona k vrácení řidičského oprávnění - §123d zákona č. 361/2000 Sb.

 1. Řidič, který podle §123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po  uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle §123c odst.3.
 2. Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než doba podle odstavce 1.
 3. Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, se že žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření. Pro vrácení řidičského průkazu platí přiměřeně §101.
 4. Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená  v registru řidičů odečtení všech 12 bodů.